فرم خانوارهای تحت پوشش

با سلام
جهت تکمیل بانک اطلاعات خانوارهای تحت پوشش و برنامه ریزی برای توانمندسازی آنها در آینده توسط خیرین و جهادگران بنیاد جهادی مشکات، لطفاً برای هر خانوار بصورت جداگانه نسبت به تکمیل اطلاعات ذیل اقدام فرمایید .


دارای خودرو شخصیفاقد خودرو شخصی