خیرین و همیاران عزیز می توانند کمک های نقدی خود را از طریق درگاه ذیل و به صورت مستقیم به حساب این بنیاد واریز نمایند .