جهت ثبت شکایات خود می توانید یکی از راههای ذیل را انتخاب کنید :

۱ – ارسالی ایمیل :

info@jahadiha.ir

۲ – ارسال پیامک :

۳۰۰۰۲۲۲۳۷۳