آدرس:

تهران – خیابان آزادی- ابتدای بزرگراه یادگار امام شمال – ابتدای خیابان شهید تیموری شرقی – پلاک ۷۳ طبقه دوم.

شماره تماس و نمابردفتر بنیاد:

۰۲۱۶۶۰۹۸۳۶۳


ارتباطات و مشارکتهای مردمی :

۰۹۱۲۶۸۶۹۲۰۲


سامانه پیامکی :

۳۰۰۰۲۲۲۳۷۳

کد پستی :

۱۴۵۶۶۳۳۶۶۳

پایگاه اطلاع رسانی:

www.jahadiha.ir

پست الکترونیکی :

info@jahadiha.ir

jahadi.meshkat@gmail.com