گزارش ده ساله عملکرد بنیاد جهادی مشکات (قرارگاه جهادی صاحب الامر عج) در ادامه تقدیم می گردد.