مجوزات

بنیاد جهادی مشکات پس از ثبت در سازمان ثبت شرکتها به شماره ۴۲۳۷۵ و دریافت شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۹۵۳ موفق به اخذ پروانه فعالیت به عنوان یک بنیاد با گستره فعالیت در سطح ملی از وزارت کشور به شماره ۱۴۱۱۱۱ گردید.